Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting

Fragment i shkëputur nga libri ‘The doctrine of Trinity’, me autor Anthony F. Buzzard dhe Charles F. Hunting, International Scholars Publication,Oxford 1998.

George Carey, i cili më pas u bë kryepeshkopi i Kanterbury-t, u ngrit në mbrojtje të doktrinës tradicionale të mishërimit në librin e tij,God Incarnate:Meeting the Contemporary Challenges to a Classic Christian Doctrine. Fuqia argumentuese e esesë së tij, qëndron në protestën e tij mëse të justifikuar kundër një tendence të shfaqur nga disa autorë të librit Myth of God Incarnate që përpiqeshin ta ripërkufizonin figurën e Jezusit në atë mënyrë që ajo të ishte sa më në përputhje me konceptimin e njeriut modern shkencor. Carey në mënyrë të ligjshme ndjehet i trazuar nga mohimi i konceptimit virgjëror të Jezusit, pamëkatshmërisë së tij si edhe ringjalljes së tij si një fakt objektiv i historisë. Në këtë mënyrë autorët e Myth of God Incarnate, minojnë së brendshmi forcën e tyre argumentative kundër këndvështrimit ortodoks të mishërimit. Ambivalenca e tyre fatkeqe lidhur me të mbinatyrshmen, veçanërisht ndaj ringjalljes, i pakëson vlerën argumentimit të tyre mëse të saktë kundër Trinitarianizmit. “Liberalët” shpesh i kanë shpallur luftë konservatorëve. Sidoqoftë, një “liberal” është më objektiv në shqyrtimin e tij të biblës, meqenëse ai është më pak i prirur sesa një konservator për të mbrojtur sistemin tradicional.

Duhet besuar fuqimisht në atë që Carey e quan: “lidhja e posaçme dhe e veçantë e Jezusit me Perëndinë” pa qenë nevoja, gjithsesi, që të pajtohemi me besimin se ai ishte vetë Perëndi1. Madje edhe vetë Carey ngurron ta quajë atë hapurazi Perëndi. Ai preferon të japë një përshkrim më pak të drejtpërdrejt për Jezusin: “ai është një farë mënyrë në formën e Perëndisë2. Kjo i hap rrugën kuptimit të Jezusit si një e mesme midis këndvështrimit të disa autorëve të librit The Myth of God Incarnate dhe përfaqësuesve zyrtarë të trinitarianizmit. Nëse kristologjia e re duhet të pohojë elementin e mbinatyrshëm të portretit biblikë të Jezusit, e nëse Carey mund të rishikojë dobësinë e argumentimit të mishërimit me anë të terminologjisë “dërgoj” të përdorur në bibël, atëherë një kristologji më e bazuar në shkrimin do të marrë jetë. Jezusi, padyshim duhet deklaruar, duke ndjekur shembullin apostolik, si e vetmja mënyrë e shpëtimit. Por mundësia e të krishterëve që të : mbushen me plotësinë e Perëndisë (Efesianëve 3:19) duhet të balancojë theksimin që i ka bërë ortodoksia “plotësisë së Hyjnisë” (Kolosianëve 1:19; 2:19) në Jezusin si dëshmi se ai ishte Perëndi.

Mbrojtja që Carey i ka bërë doktrinës së trinitetit është e cenueshme në shumë pika. Ku gjendet mbështetja biblike për pohimin e kredos se Jezusi ka “lindur përpara gjithë kohërave”, të cilën Carey duket se e beson pa e mbështetur atë në Dhjatën e Re? Përse qenka kaq e qartë se “dërgimi i Birit” nga ana e Perëndisë nënkupton që Biri ishte i gjallë përpara lindjes së tij? Pjetri nuk mendonte në asnjë lloj paraekzistence kur pohonte se Perëndia: “pasi e ngriti Jezusin, e dërgoi atë që ti predikonte Izraelit” (Veprat 3:26). Jezusi kishte marrë mandatin të predikonte, e jo dërguar, nga një tjetër jetë. Duket se autoritetet standarde leksikore e miratojnë dobësinë e përdorimit të fjalës “dërgoj” si argument për doktrinën zyrtare, ndërsa trysnia për ta ruajtur status quo-n e kësaj fjale në kristologji mund të bëjë që parashtruesit e saj ta anashkalojnë këtë fakt.

Last modified: 03/01/2021
Close