Kurani

Koment i sures Ed-Duha

Fahrudin Razi   “Betohem në shkëlqimin e paradites, dhe në natën kur terret e qetësohet.” Surja el-Duha, 1-2. Komentuesit e Kuranit japin dy shpjegime për fjalë الضحى – el-Duha: I pari: Fjala el-Duha vjen me kuptimin e paradites, pra është momenti

Read More →

Kurani

Fakhrudin Razi: Komenti i Sures el-Kafirun

 Surja el-Kafirun  (Mohuesit1)   “Thuaj: “O ju mohues!”   Duhet ditur se nga ky ajet kuranor mund të nxjerrim shumë dobi:   Dobia e parë: Ne e dimë që profeti ((a.s.)) është udhëzuar të jetë i butë dhe i sjellshëm në çdo aspekt, këtë gjë e

Read More →

Kurani

Çfarë është Nata e Kadrit? Komenti i Sures el-Kadr nga Imam Razi

Imam Fakhrudin Razi   Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Surja el-Kader ka pesë ajete. “Ne e kemi zbritur atë në Natën e Kadrit.” Surja el-Kader:1. Ky ajet përfshin disa çështje të rëndësishme. Çështja e parë: Komentuesit e

Read More →

Kurani

Apoteozë e paimitueshmërisë: Një analizë strukturore e sures El-Keuther

Fakhrudin el-Razi   Surja el-Keuther ka tre ajete dhe është mekase. Edhe pse është një sure e shkurtër ajo fsheh shumë urtësi: E para: Kjo sure ka një qasje krejt të kundërt me suren e mëparshme, sepse në suren pararendëse Allahu tregon katër cilësi të

Read More →
Close