Kurani

Njerëzimi në besëlidhje me Zotin

    Joseph E.B. Lumbard * Burimi: Joseph E.B. Lumbard, “Humanity in Covenant with God”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. George Archer, Maria M. Dakake, Daniel A. Madigan (Routledge, 2021), 58-68. Koncepti i besëlidhjes është

Read More →

Islami

Roli dhe statusi i teologjisë në Islam

    Imam Gazaliu   Burimi: Abu Hamid Al-Ghazali, The Principles of the Creed : Book 2 of the Iḥyāʼ ʻulūm al-dīn, the Revival of the Religious Sciences = Kitāb qawāʻid al-ʻaqāʼid, trans. Khalid Williams (Louisville, KY : Fons Vitae, 2016), 25-41.  

Read More →

Islami

Zoti i Kuranit: Një teologji e emrave hyjnorë

    Tim Winter   Burimi: Tim Winter, “God the Speaker: The Many-named One”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. G. Archer, M.M. Dakake, D. Madigan (London and New York: Routledge, 2022), 45-57. Dëgjuesit e parë të Kuranit ishin

Read More →

Dialogu ndërfetar

Realiteti i tradicionalizmit, modernizmit dhe postmodernizmit

    Huston Smith   Burimi: Huston Smith, Why Religion Matters: The Fate of Human Spirit in an Age of Disbelief (HarperOne, 2006), 11-23.   Njerëzit, kudo që jetojnë dhe kurdoherë, e gjejnë veten përballë tre problemeve të pashmangshme: si të fitojnë

Read More →

Islami

Dija dhe konformizmi fetar

Imam al-Sanusi (koment: Seid Feuda)   Shaykh Saʿid Foudah, A Refined Explanation of the Sanusi Creed: The Foundational Proofs (Sunni Publications, 2018), 55-61.     Teksti i kësaj eseje është shkeputur nga manuali i mirënjohur i doktrinës Islame (akide) të

Read More →

Dialogu ndërfetar

Monoteizmi dhe origjina e shkencave natyrore

  Mark Worthing, Dr.phil., Dr.theol.   Hyrje   Në klimën bashkëkohore intelektuale, shpesh supozohet se ata që kanë besim në Zot duhet ta kapërcejnë këtë pengesë për të punuar në shkenca dhe duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm që të mos

Read More →

Shkenca sociale

Epistemologjia dhe qasja multiplekse fetare

  Recep Şentürk et al.     Burimi: Recep Şentürk et al., Comparative Theories and Methods: Between Uniplexity and Multiplexity (Instabul, Ibn Haldun University, 2020), 71-105. Çështja e asaj që ekziston është shumë më e ndërlikuar sesa duket në shikim

Read More →

Konspekte

Konspekt: Shkencë pa Zot? Rimendimi i historisë së natyralizmit shkencor

Konspekt librit: Peter Harrison & Jon H. Roberts (eds) Science without God? Rethinking the History of Scientific Naturalism. (Oxford: Oxford University Press, 2019   Nga Jamie Boulding   Natyralizmi shkencor, i parë gjerësisht si zhvendosja e shpjegimit të

Read More →

Islami

A janë arbitrare interpretimet linguistike të teksteve të shenjta?

  Samir Hussain   Ndërsa muslimanët po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për dallimet në deduktime dhe interpretime tek dijetarët e fikhut dhe tefsirit, syresh kanë shprehur shqetësimin se interpretimet që kanë për bazë gjuhën duken të jenë vërtet

Read More →

Islami

Edukimi si “nxjerrje në sipërfaqe”: Format e arsyes islame

    Tim Winter   Burimi: Tim Winter, “Education as ‘Drawing-out’: The Forms of Islamic Reason”, in Philosophies of Islamic Education: Historical Perspectives and Emerging Discourses, ed. Mujadad Zaman and Nadeem A. Memon (New York and London:

Read More →
Close