Kurani

Koment i sures Ed-Duha

Fahrudin Razi   “Betohem në shkëlqimin e paradites, dhe në natën kur terret e qetësohet.” Surja el-Duha, 1-2. Komentuesit e Kuranit japin dy shpjegime për fjalë الضحى – el-Duha: I pari: Fjala el-Duha vjen me kuptimin e paradites, pra është momenti

Read More →

Kurani

Paradoksi i kuranistëve

Jonathan A.C. Brown   Refuzimi i tërësishëm i traditës ka qenë një temë e zakonshme në thirrjet e Martin Luterave myslimanë për më shumë se një shekull. Një pasojë e këtij fenomeni ka qenë shfaqja e një shkolle të mendimit modernist islam të quajtur

Read More →

Kurani

Fakhrudin Razi: Komenti i Sures el-Kafirun

 Surja el-Kafirun  (Mohuesit1)   “Thuaj: “O ju mohues!”   Duhet ditur se nga ky ajet kuranor mund të nxjerrim shumë dobi:   Dobia e parë: Ne e dimë që profeti ((a.s.)) është udhëzuar të jetë i butë dhe i sjellshëm në çdo aspekt, këtë gjë e

Read More →

Kurani

Çfarë është Nata e Kadrit? Komenti i Sures el-Kadr nga Imam Razi

Imam Fakhrudin Razi   Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Surja el-Kader ka pesë ajete. “Ne e kemi zbritur atë në Natën e Kadrit.” Surja el-Kader:1. Ky ajet përfshin disa çështje të rëndësishme. Çështja e parë: Komentuesit e

Read More →

Kurani

Çfarë është leximi i Kuranit?

Alija Izetbegoviç Gjatë jetës sime, unë e kam lexuar Kuranin shumë herë, por asnjëherë nuk ia kam bërë vetes këtë pyetje: si duhet të lexohet Kurani? Një pyetje që më kanë parashtruar së fundmi, më ka bërë që të mendoj lidhur me të, dhe këtu do të

Read More →

Kurani

Apoteozë e paimitueshmërisë: Një analizë strukturore e sures El-Keuther

Fakhrudin el-Razi   Surja el-Keuther ka tre ajete dhe është mekase. Edhe pse është një sure e shkurtër ajo fsheh shumë urtësi: E para: Kjo sure ka një qasje krejt të kundërt me suren e mëparshme, sepse në suren pararendëse Allahu tregon katër cilësi të

Read More →

Kurani

Nga kodi fisnor në etikën Islame

Toshihiko Isutzu   Deri më tani, orvatja ime e vazhdueshme ka patur për qëllim që të nxjerrë në dritë antagonizmin themelor që ekziston ndërmjet Islamit dhe Xhahilijetit sa i përket parimeve fondamentale të jetës. Mirëpo, ne do të bënim një padrejtësi të

Read More →

Kurani

Imam Maturidiu dhe Interpretimi i sures el-Kadr

Arnold Yasin Mol   (Kjo ese është vazhdim i artikullit të mëparshëm publikuar në faqen erasmus “Nata e Kadrit si kohë sakrale” (kliko këtu). Në pjesën e parë autori trajtoi konceptin e hapësirës dhe kohës së shenjtë në Islam duke u fokusuar tek

Read More →

Kurani

Nata e kadrit si kohë sakrale

    Arnold Yasin Mol1   Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunnī Kalām and Tafsīr, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017), 74-97 Në këtë

Read More →

Kurani

Muhamedi në Kuran

  Joseph E.B. Lumbard *   Burimi: Joseph E.B. Lumbard, “Humanity in Covenant with God”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. George Archer, Maria M. Dakake, Daniel A. Madigan (Routledge, 2021), 105-114.   Kur Profeti Muhamed merret në konsideratë

Read More →
Close