Kurani

Apoteozë e paimitueshmërisë: Një analizë strukturore e sures El-Keuther

Fakhrudin el-Razi   Surja el-Keuther ka tre ajete dhe është mekase. Edhe pse është një sure e shkurtër ajo fsheh shumë urtësi: E para: Kjo sure ka një qasje krejt të kundërt me suren e mëparshme, sepse në suren pararendëse Allahu tregon katër cilësi të

Read More →

Kurani

Nga kodi fisnor në etikën Islame

Toshihiko Isutzu   Deri më tani, orvatja ime e vazhdueshme ka patur për qëllim që të nxjerrë në dritë antagonizmin themelor që ekziston ndërmjet Islamit dhe Xhahilijetit sa i përket parimeve fondamentale të jetës. Mirëpo, ne do të bënim një padrejtësi të

Read More →

Kurani

Imam Maturidiu dhe Interpretimi i sures el-Kadr

Arnold Yasin Mol   (Kjo ese është vazhdim i artikullit të mëparshëm publikuar në faqen erasmus “Nata e Kadrit si kohë sakrale” (kliko këtu). Në pjesën e parë autori trajtoi konceptin e hapësirës dhe kohës së shenjtë në Islam duke u fokusuar tek

Read More →

Kurani

Nata e kadrit si kohë sakrale

    Arnold Yasin Mol1   Burimi: Arnold Yasin Mol, Laylat al-Qadr as Sacred Time: Sacred Cosmology in Sunnī Kalām and Tafsīr, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, ed. Majid Daneshgar and Walid Saleh (Leiden: Brill, 2017), 74-97 Në këtë

Read More →

Kurani

Muhamedi në Kuran

  Joseph E.B. Lumbard *   Burimi: Joseph E.B. Lumbard, “Humanity in Covenant with God”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. George Archer, Maria M. Dakake, Daniel A. Madigan (Routledge, 2021), 105-114.   Kur Profeti Muhamed merret në konsideratë

Read More →

Kurani

Njerëzimi në besëlidhje me Zotin

    Joseph E.B. Lumbard * Burimi: Joseph E.B. Lumbard, “Humanity in Covenant with God”, in The Routledge Companion to the Qur’an, ed. George Archer, Maria M. Dakake, Daniel A. Madigan (Routledge, 2021), 58-68. Koncepti i besëlidhjes është

Read More →

Kurani

Medhhebizmi dhe anti-medhhebizmi në mendimin bashkëkohor Islam

    Emad Hamdeh     Burimi: Emad Hamdeh, Salafism and Traditionalism: Scholarly Authority in Modern Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 2021),129-157   (Kjo ese është një kapitull i shkëputur nga libri i Emad Hamdeh, titulluar “Selefizmi dhe

Read More →

Kurani

Drejtësia dhe arkitektura morale e Kuranit

Ramon Harvey Përktheu: Arjol Guni Burimi: Ramon Harvey, The Qur’an and the Just Society (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 9-26. Sipas urtësisë së Zotit, të gjitha gjërat kanë një fillim, dhe, kështu, ato kanë një fund. Kjo është ideja që i jep

Read More →

Kurani

Kibla e xhamive të hershme: Jerusalemi apo Meka?

Kibla e xhamive të hershme: Jerusalemi apo Meka? M S M Saifullah, Muhammad Ghoniem, cAbd al-Rahmân Robert Squires, Mansûr Ahmed & Jason Hannan Hyrje Në këtë artikull do të diskutojmë një teori në lidhje me Kiblën muslimane, apo drejtimin e faljes, xhamitë e para

Read More →

Kurani

IBN TEJMIJA MBI EKZISTENCËN E ZOTIT

WAEL B. HALLAQ Fragment i shkëputur nga “Ibn Taymiyya on the Existence of God,” Acta Orientalia (Copenhagen), 52 (1991), 49-69. Lexuesi i veprave të Ibn Tejmijjes fillimisht ngelet i shtangur nga thjeshtësia e diskursit të tij në lidhje me ekzistencën e Zotit.

Read More →
Close