Kurani

Komentari i Ibn Tejmijes mbi besimin e Hallaxhit

Yahya Michot     Fragment i shkëputur nga libri: “Sufism and Theology”, Edited by Ayman Shihadeh, Edinburgh University Press, 2007, f. 123-136     Teologu i famshëm damasken Ibn Tejmija (vdiq në 728/1328) shpesh është prezantuar për publikun e gjerë si një

Read More →

Kurani

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom,  2003 Gjatë periudhës mekase   Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në

Read More →

Kurani

Kundërhelmi ndaj nihilizmit modern; perceptimi kuranor i kohës

Parvez Manzoor Problemi me historinë është padiskutueshmëria e saj: ajo ofron një vizion të errët, për të mos thënë tërësisht të padepërtueshëm të gjendjes njerëzore. Nëse konceptohet si një regjistrim i të kaluarës njerëzore ose perceptohet si matrica e

Read More →

Kurani

Qielli dhe Toka: Një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000   Një tjetër çift termash kuranorë që përdoren zakonisht gjatë diskutimit të

Read More →

Kurani

Sufizmi dhe Sheriati

Shafik ur-Rahman Të gjitha falenderimet i takojnë Allahut. Ne i lutemi Atij, kërkojmë ndihmë prej Tij dhe i kërkojmë Atij falje. Ne e kërkojmë mbrojtjen tek Allahu nga e keqja në vetet tona dhe nga të vepruarit e gabuar, këdo që Allahu e udhëzon nuk ka kush që ta

Read More →

Kurani

Mrekullia letrare e Kuranit

Ismail Faruki Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat

Read More →

Kurani

Sfida e Kur’anit në lidhje me prozën dhe poezinë arabe

Grup autorësh Në shumë ajete kur’anore lexuesi përballet me një sfidë, me të cilën i kërkohet atij që të krijojë një sure të ngjashme. Me sa duket, misionarët e krishterë, të cilët e quajnë absurde këtë sfidë, si dhe një kriter krejtësisht subjektiv,

Read More →

Kurani

Dashuria e Zotit për njerëzimin

Muhamed Hashim Kemal Fragment i shkëputur nga libri i Muhamed Hashim Kemalit me titull: “The Dignity of Man: An Islamic Perspective, Islamic Texts Society, Cambridge 2002 Kurani konfirmon se  krijimi i njeriut ka qenë një akt i veçantë krijimi. Ai dallon nga krijimi

Read More →

Kurani

A është Kurani një libër i pastrukturuar?

Mustansir Mir Një ndër akuzat e kahershme që kanë mëshuar ndaj Kuranit nga jomyslimanët, është se ai na paska një strukturë dhe formë të çrregullt. Thuhet se nga ajeti në ajet, nuk paska një ndërlidhje fort të kuptimtë dhe se suret e tij qenkan vendosur në

Read More →
Close