Krishterimi

Kush është Shpirti i Shenjtë?

Marsel Cara Hyrje Në gjuhët semitike (psh. hebraike, aramaike apo arabe) fjala shpirt (ruah/ruh) mund të mbartë disa kuptime, në varësi të kontekstit: për shembull, mund të kuptohet si frymë që gjallëron një organizëm, apo si një frymëzim – një udhëzim a

Read More →

Krishterimi

Triniteti: Një analizë kritike

Tim Winter Në vitin 2002 një anketë në shkallë të gjerë e qëndrimeve në mesin e klerit të Kishës së Anglisë zbuloi se Triniteti, njëherazi më e turbullta por dhe më themelorja e doktrinave ortodokse të krishtera, u refuzua ose u vu në dyshim nga një numër

Read More →

Krishterimi

Teologjia e feve: Një këndvështrim i krishterë

 – Gavin D’Costa   Ese e shkëputur nga Gavin D’Costa, “Theology of Religions”, f. 626-645, në “The Modern Theologians”, edited by David F. Ford & Rachel Muers, (Blackwell Publishing 2005), pp. 626-645.       Hyrje   Krishterimi lindi në një bote

Read More →

Krishterimi

Antisemitizmi në teologjinë e krishterë

    Rosemary Radford Reuther Theology Today, Nr. 4, January 1974, f. 366-381   “Refuzimi i hebrenjve bazohen në refuzimin e Mesias…por hebrenjtë kanë qenë gjithnjë rrenegat të Zotit, kështu që refuzimi dhe vrasja e Jezusit është kulminimi i paracaktuar i

Read More →

Krishterimi

Evolucioni dhe Krishterimi: Një perspektivë harmonizuese

Wolfhart Pannenberg   Që nga publikimi i parë Darvinit, në vitin 1859, doktrina e evolucionit të formave dhe llojeve të jetës përmes seleksionimit natyror, falë ndryshimeve individuale brenda një popullate të caktuar, gjatë luftës për mbijetesë, ka qenë një

Read More →

Krishterimi

Letrat intime dhe kuptimi i misionarizmit të Nënë Terezës

 Rezart Beka Shenjtërimi i Nënë Terezës është planifikuar të shpallet nga autoritetet e Vatikanit në 4 shtator 2016. Kjo ngjarje ofron një rast tejet të volitshëm për të formuar një përshtypje sa më objektive rreth personit të Nënë Terezës, vokacionit të

Read More →

Krishterimi

Kisha katolike dhe besimet e tjera: trialog i feve abrahamike

Kardianal Sergio Pignedoli, Vatikan Fragment i shkëputur nga libri “Trialog i feve abrahamike”, edituar nga Ismail Faruki, botuar nga “Qendra Erasmus”, viti 2009.   “…ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh” (Zanafilla 17:4).   Është

Read More →

Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti i krishterë

Hiroshi Obayashi Fragment i marrë nga artikulli i Hiroshi Obayash-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Të krishterët e hershëm, përfshi edhe autorët e librave të Dhjatës së Re, kanë qenë të zhytur në besimin lidhur me

Read More →

Krishterimi

Historia e polemikave islamo-krishtere

Norman Daniel Fragment i marrë nga artikulli i Norman Daniel-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Vetë Kurani e përcakton sferën e polemikës midis myslimanëve dhe të krishterëve, sepse ai shpall termat dhe vë caqet e

Read More →

Krishterimi

Jeta pas vdekjes: Koncepti hebraik

David Stern Fragment i marrë nga artikulli i David Stern-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Koncepti i një jete tjetër pas kësaj sonës ka mare formë gradualisht dhe rrallëherë është vendosur në një formë dogmatike

Read More →
Close