Islami

Roli i Islamit në varësinë globale ndërfetare

Ismail Faruqi Ky artikull është botuar në Lewis and Barrytown (ed. “Towards a Global Congress of the World’s Religions” (New York: Unification Theological Seminary, 1980), f. 19-38. Përmbajtja RELIGJIONI METAISLAM A. Judaizmi dhe Krishterimi B. Fetë e tjera C.

Read More →
Close