Islami

Edukimi si “nxjerrje në sipërfaqe”: Format e arsyes islame

    Tim Winter   Burimi: Tim Winter, “Education as ‘Drawing-out’: The Forms of Islamic Reason”, in Philosophies of Islamic Education: Historical Perspectives and Emerging Discourses, ed. Mujadad Zaman and Nadeem A. Memon (New York and London:

Read More →

Muhamedi

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

  Rezart Beka  Sheriati dhe sufizmi janë dy kategori ose disiplina kryesore në Islam. Si çdo gjë mirëfilltazi islame ato përligjen në burimet shkrimore të fesë, në Kuran dhe Sunet. Shembulli më i përmendur si legjitimues për njëherazi sheriatin dhe sufizmin

Read More →
Close