Shkenca sociale

Tradita dhe moderniteti: Etika e virtytit si qëmtim për të mirën

Alasdair MacIntyre Burimi: Alasdair MacIntyre, After Virtue: a Study in Moral Theory (London: Duckëorth, 1981), 203-207 Pasazhi në vijim është shkëputur nga libri i filozofit të mirënjohur të etikës, Alsadair MacIntyre, titulluar “Pas Virtytit: Një studim në

Read More →
Close