TwitterFacebookPinterestGoogle+

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

  Rezart Beka  Sheriati dhe sufizmi janë dy kategori ose disiplina kryesore në Islam. Si çdo gjë mirëfilltazi islame ato përligjen në burimet shkrimore të fesë, në Kuran dhe Sunet. Shembulli më i përmendur si legjitimues për njëherazi sheriatin dhe sufizmin është hadithi i mirënjohur në të cilin engjëlli Xhebrail i paraqitet profetit Muhamed a.s…

Read more

Festimi i Ditëlindjes së Profetit

Imam Xhelaludin Sujuti Pjesë e shkëputur nga vepra e imam Xhelaludin Sujutit me titull “El Husn fi Amal el Maulid” PARATHËNIE Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik el Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849 P.H 1445. Ai ishte një muxhtehid Shafi’i, imam, mufesir, sufi, muhadith, njohës i…

Read more

Përmendja e profetit Muhamed në shkrimet e shenjta

Dr. Lejla Demiri Nuk ka asnjë dyshim se shqyrtimi i një çështjeje kaq të gjerë brenda një hapësire kaq të shkurtër përmban vështirësi objektive brenda saj. Për këtë arsye është e nevojshme që të qartësojmë limitet e këtij studimi. Së pari do të përmendim përpjekjet e dijetarëve myslimanë për të vërtetuar profetësinë e Muhamedit (a.s.)…

Read more

Karakteri i Muhamedit

William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i William Chittick-ut me titull: The Sufi Path of Knowledge, State University of New York Press (Korrik 1989) Kush është natyra e këtij libri hyjnor, vërtetësia e të cilit nuk mund rroket përmes interpretimeve racionale? Siç dihet, fjala Kuran, arabisht kur’ān, rrjedh prej rrënjës k.r.’., e cila përgjithësisht ka kuptimin recitim,…

Read more

Nënat e besimtarëve

Muhamed Gazali Disa shkrimtarë ngrenë polemika të ashpra mbi parimin e poligamisë, duke u përpjekur ta kufizojnë apo parandalojnë atë që Islami e ka lejuar në lidhje më këtë çështje. Ndonjëherë ata thonë se Islami nuk ka dhënë një leje të qartë dhe herë të tjera thonë se në ruajtjen e zhvillimit të qytetërimit dhe…

Read more

Muhamedi dhe gënjeshtrat rreth tij

 Hyrje Që kur Islami filloi të përhapë dritën e tij në lindjen e mesme, Afrikën veriore, Spanjë dhe në disa pjesë të Evropës, kisha e krishterë dhe udhëheqësit evropianë u ndjenë të kërcënuar fetarisht dhe politikisht. Misionarët e krishterë filluan të studiojnë Islamin që të përhapnin gënjeshtra dhe mashtrime rreth mësimeve të tij, dhe me…

Read more

Profeti dhe tradita profetike

Sejid Husein Nasr Fragment i shkëputur nga libri i autorit Sejid Husein Nasr me titull: “Ideals and Reality of Islam”, The Islamic Text Society, Cambridge 2001 Profeti si themeluesi i Islamit dhe i dërguari i shpalljes së Zotit për gjithë njerëzimin është interpretuesi par excellence i librit të Zotit. Hadithet dhe Syneti i tij janë, pas Kuranit, burimi…

Read more

Kritika tekstuale e hadithit: një rishikim

Mohsen Haredy Hyrje Nga katër burimet kryesore të sheriatit islam, hadithi zë vendin e dytë pas Kuranit. Prandaj nuk është habi të themi se ky debat nuk është i ri. Në fund të shekullit të XX studimi i hadithit ka bërë përparim të konsiderueshëm dhe ka tërhequr gjithmonë e më shumë vëmendjen e botës myslimane…

Read more

Urtësit e natës së miraxhit

Muhamed Gazali Allahu (xh.sh.), me natën e Miraxhit, i dha mundësi të dërguarit të tij që të sodiste manifestimet e madhështore të fuqisë së Tij, në mënyrë që zemra e tij të mbushej me besim në Të dhe me varësi prej Tij kur ai të përballej me forcat armiqësore të jobesimtarëve. Para se të dërgonte…

Read more

Hytbja e lamtumirës

O Njerez! Degjoni cfare do t’ju them sot, sepse nuk e di nëse mot do t’ju takoj në ketë vend. O njerez! Kini drojë Zotin dhe respektojeni Ate. Behuni te njerezishem dhe te drejte ndaj vetes dhe ndaj te tjereve. Jeta dhe pasuria juaj janë të shenjta, gjer dituen kur të takoheni me Krijuesin tuaj,…

Read more
1 2 3