TwitterFacebookPinterestGoogle+

Koncepti “Kitab” në Kuran

Muhamed Hadi Marifat Fjala kitab do të thotë të grumbullosh dhe rrënja e tij është Katb. Ahmed Ibn Faris thotë se gërmat k,t,dhe b përbëjnë rrënjën e fjalës kitab. Fjalët si kitabat dhe kitab rrjedhin prej së njëjtës rrënjë. Rahib Isfahani, dijetar i njohur i Isfahanit të shekullit të pestë Hixhra si dhe autor i…

Read more

Koment për ajetin e dritës

Imam Ibnul Kajim el Xhevzijeh Zoti jep një shembull për dritën e Tij në zemrën e robit të Tij, që vetëm i dituri mund ta kuptojë: “Allahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli i dritës së Tij i gjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një…

Read more

A do të digjet Jezusi në zjarr?

Muhammad Ghoniem & M S M Saifullah   A do të digjet Jezusi në zjarr? Jezusi është ngritur tek Allahu (4:158) i vendosur pranë tij (3:45), i adhuruar nga miliona të krishterë, në suren 21:98 thuhet, të gjithë ata që adhurohen nga njerëzit pos Allahut do të digjen në ferr bashkë me ata që i…

Read more

Drita e engjëjve, një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000 Profeti na rrëfen se engjëjt janë krijuar prej drite. Drita (Nuri) është edhe një nga emrat e Zotit, dhe kurani na rrëfen ne se: “Zoti është…

Read more

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom,  2003 Gjatë periudhës mekase   Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në mënyrë të vazhdueshme i referohet vetes së tij si libri (kitab), si diçka e shkruar, duke nënkuptuar…

Read more

Qielli dhe Toka: Një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000   Një tjetër çift termash kuranorë që përdoren zakonisht gjatë diskutimit të universit, janë qielli edhe toka. Gjatë diskutimit për qiellin është e rëndësishme që të mos ta ngatërrojmë…

Read more

Mrekullia letrare e Kuranit

Ismail Faruki Tani mund të shtrohet pyetja, që nga e morën myslimanët orientimin për një revolucion të tillë në të shprehurit e realitetit transcendent? Mos vallë qe ky zhvillim i tyre në artet pamore thjesht një rastësi gjeniale? Si mundi t’i shkojë përshtat zbulimi i arabeskës vlerave të Islamit në lëmenj të tjerë? Nëse arabeska…

Read more

Sfida e Kur’anit në lidhje me prozën dhe poezinë arabe

Grup autorësh Në shumë ajete kur’anore lexuesi përballet me një sfidë, me të cilën i kërkohet atij që të krijojë një sure të ngjashme. Me sa duket, misionarët e krishterë, të cilët e quajnë absurde këtë sfidë, si dhe një kriter krejtësisht subjektiv, nuk janë aspak në dijeni të krahasimit të poezisë dhe prozës arabe…

Read more

Dashuria e Zotit për njerëzimin

Muhamed Hashim Kemal Fragment i shkëputur nga libri i Muhamed Hashim Kemalit me titull: “The Dignity of Man: An Islamic Perspective, Islamic Texts Society, Cambridge 2002 Kurani konfirmon se  krijimi i njeriut ka qenë një akt i veçantë krijimi. Ai dallon nga krijimi i Zotit në pjesë të tjera të qiejve dhe të Tokës, meqenëse ato…

Read more
1 2 3 4