TwitterFacebookPinterestGoogle+

E vërteta mbi mus’hafin e Ibn Mesudit

Mustafa Adhami   Fragment i shkeputur nga libri “The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments” i Muhammad Mustafa Al-Azami (Hardcover – Oct 1, 2003)   Siç e kemi përmendur edhe diku gjetkë, Artur Xhefri ka analizuar rreth 170 vëllime për të përpiluar një…

Read more

Historia e rreme e ‘vargjeve satanike’

Mohamed Mohar Ali I. Përmbledhja e historisë Është përmendur më sipër se shumica e grumbullit të parë të emigrantëve për në Abisini përkohësisht u kthyen në Mekë në bazë të thashethemeve për një kompromis midis parisë kurejshe dhe Profetit a.s. Në lidhje me arsyet e këtyre thashethemeve et-Tabari, el-Uakidi dhe disa të tjerë riprodhojnë një…

Read more

Ajet i abuzimit apo ajet i abuzuar- Kuran 4.34

Sadullah Khan Fragment i shkëputur nga “Dimensionet e Kuranit”, vëllimi 1; nga Sheh Sadullah Khan “Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj…

Read more

Motivimet orientaliste: Një studim mbi subjektivizmin

Mustafa Adhami   Fragment i shkëputur nga libri i Muhammad Mustafa el-Azami-t me titull: The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament; botime UK Islamic Academy, 2003 Pavarësisht gjithë prirjeve të tij kundër traditës islame, studimi perëndimor këmbëngul se po i kryen një shërbim…

Read more

Koncepti “Kitab” në Kuran

Muhamed Hadi Marifat Fjala kitab do të thotë të grumbullosh dhe rrënja e tij është Katb. Ahmed Ibn Faris thotë se gërmat k,t,dhe b përbëjnë rrënjën e fjalës kitab. Fjalët si kitabat dhe kitab rrjedhin prej së njëjtës rrënjë. Rahib Isfahani, dijetar i njohur i Isfahanit të shekullit të pestë Hixhra si dhe autor i…

Read more

Koment për ajetin e dritës

Imam Ibnul Kajim el Xhevzijeh Zoti jep një shembull për dritën e Tij në zemrën e robit të Tij, që vetëm i dituri mund ta kuptojë: “Allahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli i dritës së Tij i gjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një…

Read more

A do të digjet Jezusi në zjarr?

Muhammad Ghoniem & M S M Saifullah   A do të digjet Jezusi në zjarr? Jezusi është ngritur tek Allahu (4:158) i vendosur pranë tij (3:45), i adhuruar nga miliona të krishterë, në suren 21:98 thuhet, të gjithë ata që adhurohen nga njerëzit pos Allahut do të digjen në ferr bashkë me ata që i…

Read more

Drita e engjëjve, një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000 Profeti na rrëfen se engjëjt janë krijuar prej drite. Drita (Nuri) është edhe një nga emrat e Zotit, dhe kurani na rrëfen ne se: “Zoti është…

Read more

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom,  2003 Gjatë periudhës mekase   Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në mënyrë të vazhdueshme i referohet vetes së tij si libri (kitab), si diçka e shkruar, duke nënkuptuar…

Read more
1 2 3 4