TwitterFacebookPinterestGoogle+

Historia e rreme e ‘vargjeve satanike’

Mohamed Mohar Ali I. Përmbledhja e historisë Është përmendur më sipër se shumica e grumbullit të parë të emigrantëve për në Abisini përkohësisht u kthyen në Mekë në bazë të thashethemeve për një kompromis midis parisë kurejshe dhe Profetit a.s. Në lidhje me arsyet e këtyre thashethemeve et-Tabari, el-Uakidi dhe disa të tjerë riprodhojnë një…

Read more

Ajet i abuzimit apo ajet i abuzuar- Kuran 4.34

Sadullah Khan Fragment i shkëputur nga “Dimensionet e Kuranit”, vëllimi 1; nga Sheh Sadullah Khan “Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që Allahu i bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj…

Read more

Motivimet orientaliste: Një studim mbi subjektivizmin

Mustafa Adhami   Fragment i shkëputur nga libri i Muhammad Mustafa el-Azami-t me titull: The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament; botime UK Islamic Academy, 2003 Pavarësisht gjithë prirjeve të tij kundër traditës islame, studimi perëndimor këmbëngul se po i kryen një shërbim…

Read more

Koncepti “Kitab” në Kuran

Muhamed Hadi Marifat Fjala kitab do të thotë të grumbullosh dhe rrënja e tij është Katb. Ahmed Ibn Faris thotë se gërmat k,t,dhe b përbëjnë rrënjën e fjalës kitab. Fjalët si kitabat dhe kitab rrjedhin prej së njëjtës rrënjë. Rahib Isfahani, dijetar i njohur i Isfahanit të shekullit të pestë Hixhra si dhe autor i…

Read more

Koment për ajetin e dritës

Imam Ibnul Kajim el Xhevzijeh Zoti jep një shembull për dritën e Tij në zemrën e robit të Tij, që vetëm i dituri mund ta kuptojë: “Allahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli i dritës së Tij i gjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një…

Read more

A do të digjet Jezusi në zjarr?

Muhammad Ghoniem & M S M Saifullah   A do të digjet Jezusi në zjarr? Jezusi është ngritur tek Allahu (4:158) i vendosur pranë tij (3:45), i adhuruar nga miliona të krishterë, në suren 21:98 thuhet, të gjithë ata që adhurohen nga njerëzit pos Allahut do të digjen në ferr bashkë me ata që i…

Read more

Drita e engjëjve, një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000 Profeti na rrëfen se engjëjt janë krijuar prej drite. Drita (Nuri) është edhe një nga emrat e Zotit, dhe kurani na rrëfen ne se: “Zoti është…

Read more

Regjistrimi dhe renditja e Kuranit

Mustafa Adhami Fragmenti i shkëputur nga libri i autorit Mustafa Adhami me titull: The History of Qur’anic Text: from Revelation to Compilation; UK Islamic Academy; Leicester United Kongdom,  2003 Gjatë periudhës mekase   Ndonëse i shpallur gojarisht, Kurani në mënyrë të vazhdueshme i referohet vetes së tij si libri (kitab), si diçka e shkruar, duke nënkuptuar…

Read more

Qielli dhe Toka: Një perspektivë shpirtërore

Sachiko Murata & William Chittick Fragment i shkëputur nga libri i autorëve Sachiko Murata & William Chittick me titull: “The Vision of Islam”, I. B. Tauris, New York 2000   Një tjetër çift termash kuranorë që përdoren zakonisht gjatë diskutimit të universit, janë qielli edhe toka. Gjatë diskutimit për qiellin është e rëndësishme që të mos ta ngatërrojmë…

Read more
1 2 3 4