TwitterFacebookPinterestGoogle+

Bashkësia e besimit dhe rendi botëror në këndvështrimin e Islamit

Mahmud Auam   Fragment i shkëputur nga libri: “Trialog i feve abrahamike”, Editor Ismail Faruki (Botime Erasmus, 2006)     Gjatë një ceremonie në Institutin Ndërkombëtar Suedez për Hulumtimet e Paqes (Swedish International Peace Research Institute), mbajtur më 11 maj të vitit 1979, i ndjeri Earl Mountbatten i Burmës pohoi: “Gjatë këtyre viteve janë mbajtur…

Read more

KUSH JANË JOBESIMTARËT

Hamza Jusuf   Kufri mund të përkufizohet si mosbesim, mohim, mosmirënjohje ose refuzim arrogant i të vërtetës; ai ka edhe ngjyresa të tjera kuptimore në Kuran dhe Sunet. Kurani përmend se kur njeriu zë e shqetësohet nga e vërteta ai fillon të mendojë (fekkere) rreth saj dhe të përcaktojë (kaddera) se cila është qasja më e…

Read more

Leximi i Kuranit

Tarik Ramadan   Kurani është për myslimanët tekst referimi, burimi dhe thelbi i mesazhit që i është transmetuar njerëzimit nga Krijuesi. Është shpallja e fundit, prej shpalljeve të shumta që i janë sjellë njerëzimit përgjatë historisë. Ai është fjala e Zotit, por jo Zoti. Kurani bën të ditur, zbulon dhe udhëzon: është dritë që i…

Read more

Komentari i Ibn Tejmijes mbi besimin e Hallaxhit

Yahya Michot     Fragment i shkëputur nga libri: “Sufism and Theology”, Edited by Ayman Shihadeh, Edinburgh University Press, 2007, f. 123-136     Teologu i famshëm damasken Ibn Tejmija (vdiq në 728/1328) shpesh është prezantuar për publikun e gjerë si një ekstremist me ide dhe qëndrime mjaft radikale. Ndërkohë që në fushën e politikës…

Read more

Kundërhelmi ndaj nihilizmit modern; perceptimi kuranor i kohës

S. Parvez Manzoor   Problemi me historinë është padiskutueshmëria e saj: ajo ofron një vizion të errët, për të mos thënë tërësisht të padepërtueshëm të gjendjes njerëzore. Nëse konceptohet si një regjistrim i të kaluarës njerëzore ose perceptohet si matrica e ekzistencës njerëzore, e historisë, si shkencë dhe si filozofi, zbulon qëllimet e pazbulueshme të…

Read more

Tesaufi dhe Sheriati

Shafik ur-Rahman   Të gjitha falenderimet i takojnë Allahut. Ne i lutemi Atij, kërkojmë ndihmë prej Tij dhe i kërkojmë Atij falje. Ne e kërkojmë mbrojtjen tek Allahu nga e keqja në vetet tona dhe nga të vepruarit e gabuar, këdo që Allahu e udhëzon nuk ka kush që ta humbasë e këdo që Allahu e…

Read more

Shikimi i Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër

Gibril F. Haddad   Allahu i Madhëruar i mundësoi Profetit tonë (a.s.) të dëgjonte të folurën e Tij pa pasur ndërmjetës natën e Israsë dhe Musait (a.s.) i mundësoj besëlidhjen pa pasur ndërmjetësues mes tyre, por Profeti ynë u bekua edhe me një mirësi tjetër përveç të dëgjuarit të fjalëve të Allahut, zbulimin e të…

Read more

Si duhet kuptuar mjekësia profetike

Si duhet kuptuar mjekësia profetike Punoi Rezart Beka Feja islame, përbën një rast unik për nivelin e shtrirjes së saj në jetën e njeriut. Ajo ka përfshirë në një rend të vetëm, thuajse çdo hapësirë të jetës njerëzore, duke rregulluar të gjitha raportet e saj në një sistem harmonik. Në këtë mënyrë, Islami ka shprehur…

Read more

Ademi dhe Havaja

Cornelia Scِhoِck   Ademi është qenia e parë njerëzore (bashar) dhe babai i njerëzimit, në Pentateuk dhe Kuran. “Ademi” (Ādam) si një person i veçantë përmendet tetëmbëdhjetë herë në Kuran. Ndërkohë që shprehja “bijtë e Ademit” (benū Ādem) në kuptimin “qenie njerëzore” përmenden shtatë herë. Komentuesit e Kuranit e derivojnë emrin “Adem” nga adīm al-ard (Abd el-Rezak, Tefsīr, i, 43; ii, 20; Ibn Sad, Tabekat, i,…

Read more

Natyra e xhihadit në Islam

Sejid Ramadan El-Buti Në këtë trajtesë do të diskutojmë rreth xhihadit luftarak (xhihadit përmes forcës apo luftës së armatosur). Ne e dimë më së miri se kur myslimanët u vendosën në Medine, Allahu i bëri përgjegjës për bekime (dhurata) dhe i urdhëroj ato të bënin ç’është e mundur për ti mbrojtur dhe ruajtur ato. Këto…

Read more
1 2 3 4