TwitterFacebookPinterestGoogle+

FIKHU DHE PËRSHTATJA NDAJ REALITETIT SHOQËROR

Muhamed Hashim Kemali   Muhamed Hashim Kemali   Ese e marrë nga periodikja “The Muslim World”, vëllimi LXXXVI, Nr. 1, Janar 1996, f. 62-84.   Hyrje   Krahas përpjekjes për të ofruar një vështrim të përgjithshëm të fikh-ut (jurisprudencës islame), kjo ese formulon edhe një përgjigje ndaj çështjes themelore nëse ka, apo jo, ligji islam…

Read more

Objektivat e Ligjit Islam (Sheriatit)

Muhamed Hashim Kema Hyrje Kjo ese do të paraqitet në pesë seksione. Ajo nis me një karakterizim të përgjithshëm të Al-Mekasid el-Shariah dhe një shqyrtim të shkurtër të zanafillës së saj në Kuran. Eseja vazhdon më tej me klasifikimin e mekasidit dhe një lloj rregulli prioritetesh, që është i integruar në strukturën e këtij klasifikimi.…

Read more

Përkufizimi i tradicionalizmit islam

Ismail Faruki       Një detyrë tepër madhore me të cilën po përballen sot intelektualët dhe drejtuesit muslimanë, është riparja nga këndvështrimi islam i gjithë njohurive që njerëzimi ka trashëguar gjer më sot. Vizioni islam nuk do të ishte vision, nëse nuk do të qe vision për diçka, si ai për jetën, për realitetin…

Read more

Një Zot, shumë emra

Umar F.Abdullah   Artikull i shkëputur Shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2004, f. 44-54   Në vorbullën e ngjarjeve aktuale dhe diskutimit mbi përplasjen e qytetërimeve, njerëzit shpesh kërkojnë të kuptojnë se çfarë adhurojnë muslimanët. Shumë çifutë, të krishterë, dhe muslimanë pohojnë me të drejtë se secili prej besimeve të tyre thërret Zotin e Ibrahimit, por…

Read more

Statusi i ilmul kelamit në Islam

Hasan Mahmud esh-Shafii Fragment i shkëputur nga libri i Hasan esh-Shafii me titull “El-Medkhal ila Diraseh Ilmul Kelam”, Mektebeh Uehbeh, botimi i dytë, Kajro 1991, f. 35-48 Ilmul kelami është ajo dije sheriatike e cila ka si synim “studimin e gjykimeve besimore në sheriatin islam“. Ky është një qëllim fisnik dhe i rëndësishëm, por që…

Read more

Edukimi mysliman në një shoqëri teknologjike

ANAS COBURN Artikull i shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2004, f. 71-80 Përcaktimi i teknikës dhe i teknikës edukative “Në shoqërinë tonë teknologjike, teknika është tërësia e metodave të cilat janë arritur në mënyrë racionale dhe kanë efikasitet absolut (për një etapë të caktuar të zhvillimit) në çdo fushë të aktivitetit njerëzor”. (Ellul, 1964, XXV)…

Read more

Vlerat e përhershme të artit islam

Titus Burckhardt Burimi: Studies in Comparative Religion, Vol. 1, No.3, World Wisdom, Inc. www.studiesincomparativereligion.com   Është thënë shumë për formimin e artit islam nga elemente paraekzistuese bizantine, persiane, indiane apo mongole, por nuk është folur edhe aq për natyrën e fuqisë që i ka punuar të gjitha këto elemente në një sintezë unike. Askush nuk duhet…

Read more

Marrëdhëniet gjinore në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)     Profeti ka thënë se femra mbizotëron me tepri mbi zgjuarsinë dhe inteligjencën. Nga ana tjetër, burrat injorantë i mbizotërojnë gratë, ngase brenda tyre ata ngërthejnë egërsinë e shtazës. Atyre u mungon butësia, mirësjellja dhe…

Read more

Abrahami në këndvështrimin Islam

Tim Winter   Fragment i shkëputur nga “Abraham’s Children: Jews, Christians And Muslims in Conversation” (Publisher: T. & T. Clark Publishers 2006)   Abrahami në tekstin e shenjtë mysliman Rimodelimi i historive biblike nga ana e Kuranit tregon shumëçka rreth pritshmërive të autorit të tij prej lexuesve myslimanë. Zhvillimi i doktrinës së isma-s (pagabueshmërisë së profetëve) e ka marrë…

Read more

ISLAMI DHE KRISHTERIMI: KONFLIKT APO DIALOG

Ismail Faruki   Ky artikull është botuar në “Journal of Ecumenical Studies” (Dimër 1968), f. 45-7       Përmbledhje Kurani ka caktuar bazën doktrinare të marrëdhënieve myslimano-të krishtera, të cilat kanë ndryshuar në të shkuarën nga shumë të varfra në të shkëlqyera. Misionarët bashkëkohorë të krishterë nuk arrijnë ta kuptojnë ndikimin e fuqishëm të…

Read more
1 2 3 4 5 6 7