TwitterFacebookPinterestGoogle+

Art Arab apo Islam?: Impakti i gjuhës Arabe në artin viziv

Titus Burckhard   Burimi: Titus Burckhard në Studies in Comparative Religion, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1971). © World Wisdom, Inc.   Shprehja “art Arab” është një prej shprehjeve më të zakonshme për të përcaktuar artin Islam, gjithsesi kjo thënie shpesh herë është paragjykuar dhe kundërshtuar në disa raste duke sjellë arguemente që në dukje të…

Read more

Roli i Islamit në varësinë globale ndërfetare

Ismail Faruqi Ky artikull është botuar në Lewis and Barrytown (ed. “Towards a Global Congress of the World’s Religions” (New York: Unification Theological Seminary, 1980), f. 19-38. Përmbajtja RELIGJIONI METAISLAM A. Judaizmi dhe Krishterimi B. Fetë e tjera C. Marrëdhënia e Islamit me të gjitha qeniet njerëzore METARELIGJIONI ISLAM NË HISTORI A. Ymeti çifut B.…

Read more

Muhammed Nasir el-Din el-Albani: Ikonoklast i jashtëzakonshëm

Jonathan A. C. Brown   Fragment nga Libri, The Canonization of Al-Bukhari and Al-Muslim, faqe 321-334   Muhammed Nasir el-Din el-Albani lindi më 1914 në Shkodër, Shqipëri, tek një familje dijetarësh të përkushtuar Hanefi. Kur ishte nëntë vjec, megjithatë, familja e tij emigroi në Siri. Atje Albani i ri ndoqi hapat e babait të tij dhe…

Read more

Trinia në perspektivën myslimane: Një Perspektivë Myslimane

Tim Winter © websiti erasmusi.org   (Teksti i një leksioni të dhënë së fundmi para një grupi të krishterësh në Oksford, 1996) Çdo përshfaqje e kuptimeve myslimane rreth Trinisë do të rrethohet nga një mori vështirësish. Jo më i vogli prej tyre është fakti se këto kuptime myslimane kanë qenë pothuajse po aq të ndryshme dhe…

Read more

Statusi i gruas në Islam

Muhamed Hashim Kemali Në Islam burrat dhe gratë janë të barabartë për sa i përket thelbit të dinjitetit njerëzor, shpërblimit dhe përgjegjësisë për sjelljen personale dhe për çështjet që i përkasin të drejtave të pronësisë, moralitetit dhe fesë. Gjithsesi, ekziston mospajtim nëse gratë zotërojnë barazi në të drejtat politike dhe pjesëmarrjen në qeverisje. Po ashtu,…

Read more

FIKHU DHE PËRSHTATJA NDAJ REALITETIT SHOQËROR

Muhamed Hashim Kemali   Muhamed Hashim Kemali   Ese e marrë nga periodikja “The Muslim World”, vëllimi LXXXVI, Nr. 1, Janar 1996, f. 62-84.   Hyrje   Krahas përpjekjes për të ofruar një vështrim të përgjithshëm të fikh-ut (jurisprudencës islame), kjo ese formulon edhe një përgjigje ndaj çështjes themelore nëse ka, apo jo, ligji islam…

Read more

Objektivat e Ligjit Islam (Sheriatit)

Muhamed Hashim Kema Hyrje Kjo ese do të paraqitet në pesë seksione. Ajo nis me një karakterizim të përgjithshëm të Al-Mekasid el-Shariah dhe një shqyrtim të shkurtër të zanafillës së saj në Kuran. Eseja vazhdon më tej me klasifikimin e mekasidit dhe një lloj rregulli prioritetesh, që është i integruar në strukturën e këtij klasifikimi.…

Read more

Përkufizimi i tradicionalizmit islam

Ismail Faruki       Një detyrë tepër madhore me të cilën po përballen sot intelektualët dhe drejtuesit muslimanë, është riparja nga këndvështrimi islam i gjithë njohurive që njerëzimi ka trashëguar gjer më sot. Vizioni islam nuk do të ishte vision, nëse nuk do të qe vision për diçka, si ai për jetën, për realitetin…

Read more

Një Zot, shumë emra

Umar F.Abdullah   Artikull i shkëputur Shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2004, f. 44-54   Në vorbullën e ngjarjeve aktuale dhe diskutimit mbi përplasjen e qytetërimeve, njerëzit shpesh kërkojnë të kuptojnë se çfarë adhurojnë muslimanët. Shumë çifutë, të krishterë, dhe muslimanë pohojnë me të drejtë se secili prej besimeve të tyre thërret Zotin e Ibrahimit, por…

Read more

Statusi i ilmul kelamit në Islam

Hasan Mahmud esh-Shafii Fragment i shkëputur nga libri i Hasan esh-Shafii me titull “El-Medkhal ila Diraseh Ilmul Kelam”, Mektebeh Uehbeh, botimi i dytë, Kajro 1991, f. 35-48 Ilmul kelami është ajo dije sheriatike e cila ka si synim “studimin e gjykimeve besimore në sheriatin islam“. Ky është një qëllim fisnik dhe i rëndësishëm, por që…

Read more
1 2 3 4 5 6 7