TwitterFacebookPinterestGoogle+

Monthly Archives: April 2016

Imam Adham Ebu Hanife dhe Hadithi

Imam Adham Ebu Hanife dhe Hadithi   Në vitin 80 hixhri lindi një personalitet i madh, i cili u angazhua në studimin e shkencave fetare me dijetarët e mëdhenj të kohës së tij. Ai vijoi ta përpunonte dhe ta kodifikonte këtë dije, veçanërisht në fushën e jurisprudencës (fikhut), në dobi të ymetit të Muhamedit (a.s.).…

Read more